20.6.14

Η ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Μια γεωμετρική ερμηνεία των βασικών αρχών της κβαντικής μηχανικής.


Ένα άρθρο από τον φίλο μαθηματικό Γιώργο Μπαντέ.

Μια γεωμετρική ερμηνεία των βασικών αρχών της κβαντικής μηχανικής.
Γιώργος Μπαντές
e-mail : mpantes_2@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .
Στο άρθρο αυτό, οι αρχές αβεβαιότητας και συμπληρωματικότητας,
αποδίδονται στο χωρόχρονο, μέσω της φυσικοποίησης της έννοιας του σημείου.
Κάθε τροχιά ενός υλικού σώματος συνίσταται σε έναν πεπερασμένο αριθμό
χωρικών μηκών και χρονικών διαρκειών, βημάτων, τα οποία εξαρτώνται από την
ορμή και την ενέργεια του σώματος. Αυτά είναι τα «σημεία» και οι «στιγμές»
αντίστοιχα στο χώρο και στο χρόνο, της κίνησης του σώματος.
Η φυσική τους ύπαρξη , δηλαδή η ασυνέχεια του χώρου και του χρόνου,
δίνουν μια νέα ερμηνεία στα θεμέλια της κβαντομηχανικής. Οι αρχές της
αβεβαιότητας μεταφέρονται στην κβάντωση του χωρόχρονου από τα υλικά σώματα
και ερμηνεύονται έτσι φυσικότερα μέσα από τη μήτρα όλων των περιγραφών :το
χωρόχρονο.

ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΚΒΑΝΤΑ .
Θα αποδώσουμε μια φυσική σημασία στην έννοια του «κβαντικού γεγονότος»
του επίπεδου χωρόχρονου: του σημείου στο χώρο και της στιγμής στο χρόνο.
Έχοντας συνδέσει τις γεωδαισιακές του χωρόχρονου με τις τροχιές ελεύθερων
σωμάτων, θα προκύψει ότι η ερμηνεία μας των σημείων και των στιγμών θα
σχετίζεται με τα σώματα και τις κινήσεις τους.